August 26, 2014

Gratus Floreo 2014Dept of Computer Applications Family welcomes new batches - DD MCA, MCE LE and MCA Regular

August 14, 2014

AMACE- [Logo)


സ്നേഹിത (JOSMY JOSEPH S2 MCA)

 സ്നേഹമാണുലകിനാദാരം 
 അതു  കൂടാതെയുള്ലോരു  ജീവിതം  
ഈ  ഭൂവിലസ്ഥിരം ......
കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ തായതൻ 
സ്നേഹ  വാത്സല്യത്തിൻ  തേൻ  നുകർന്നു ....
ബാല്യത്തിൽ  താതന്റ്റെ 
സ്നേഹശാസനകൾ  ഏറ്റുവാങ്ങി .......
സരസ്വതിദേവിയെ നുകരുവാൻ  ആദ്യമായി 
അക്ഷര മുറ്റത്ത്‌  എത്തിയപ്പോൾ 
ചുറ്റിലും  അപരിചിത മുഖങ്ങൾ  കണ്ടു 
ഞാൻ വാവിട്ടു  കരഞ്ഞു പോയി..........
എവിടേക്കു  നോക്കിയാലും എന്നെ  നോക്കി  
കളിയാക്കി ചിരിയ്ക്കുന്ന  മുഖങ്ങള മാത്രം .........
പരിഹാസാങ്ങൾക്കും  സഹതാപങ്ങൾക്കുമിടയിൽ 
എന്നെ നോക്കി  നറുപുഞ്ചിരിതൂകുന്ന    
ഒരു  കൊച്ചു ദേവതയെ  ഞാൻ കണ്ടു ........
കരയരുത് എന്ന്  ആ  നീലക്ക ണ്ണുകൾ 
എന്നോടു  മന്ത്രിയ്ക്കുന്നാണ്ടായിരുന്നു ......
പിന്നീടങ്ങോട്ടു  എനിയ്ക്കൊപ്പം ..........
വിദ്യാലയ മുറ്റത്തു  കൈ കോർത്തു  നടക്കുവാനും 
ഗുരു നാഥന്റ്റെ   ചൂരലിൻ കയ്പ്പു  നുണഞ്ഞപ്പോൾ .....
ആസ്വസിപ്പിയ്ക്കാനും  അവൾ  വന്നു ...
കാലമാം    വൃഷത്തിന്റ്റെ ഇലകൾ .....
കൊഴിഞ്ഞു  കൊണ്ടേയിരുന്നു ....
ഫീസടയ്ക്കാനാവാതെ  കലാലയമുറ്റത്തെ 
ഇലഞ്ഞിമരചോട്ടിലിരുന്നു ഞാൻ     
പൊട്ടി കരഞ്ഞപ്പോൾ............ 
പ്രിയതോഴി  നിനക്കേറ്റവും  പ്രിയപ്പെട്ട 
ആ പൊന്നിൻ  മൂക്കുകുത്തി  എനിയ്ക്കു  നീ 
ഊരി  നൽകി .....
സന്തോഷത്തിലും  സന്താപത്തിലും  
എനിയ്ക്കൊപ്പം  ഒരു നിഴലുകണക്കെ  അവൾ ...
അന്നൊരുനാൾ  കളിചിരികളോടെ  
പാതയോരത്തുകൂടി   കൈകോർത്തു  നടന്ന 
നമുക്കിടയിലേക്കു  കാലദൂതൻ   കണക്കെ 
ഒരു  ടിപ്പർ  ഇടിച്ചു  കയറി....... 
ഇടിയുടെ  ആഘാതത്തിൽ  വഴിയോരത്തെ 
കരിങ്കൽകൂനയിൽ  ചെന്നു വീണപ്പോഴും 
അവളുടെ കരങ്ങൾ  എന്നെ അവളോടു 
ചേർത്തു  പിടിച്ചു .......
ഇന്നു  ഞാനീ  ആശുപത്രിക്കിടക്കയിൽ 
ഒറ്റയ്ക്കു  കിടക്കുമ്പോൾ ........
ഇനി ഒരിയ്ക്കലും നീ എനിയ്ക്കൊപ്പ-
-മുണ്ടാകില്ലെന്നു    ആർക്കു  പറയാൻ  സാധിയ്ക്കും ?
പ്രിയ സഖീ  നീയാണു  ഇന്നു  എന്നുള്ളിൽ ........
ഓരോ  നിമിഷവും  സ്പന്ദിയ്ക്കുന്നതു 
അതെ  എന്റെ ഹൃദയം  നീ  തന്നെയാണു ...............                                                         JOSMY JOSEPH
                                                      S2 MCA 
                                                       AJCE

August 12, 2014

AMACE- Amal Jyothi MCA Association For Career Enhancement

Released by Rev. Dr. Roy Abraham Pazhyaparampil
Principal, Marian College Kuttikkanam 

Inauguration of Dept. of Computer ApplicationsAugust 8, 2014

Android 5 –nope it’s Android L (for now…)


For Android followers, the biggest the news of the month is the announcement of a next version of Android after Kitkat named simply “Android L”. According to Sundar Pichai, head of Android, Android L is the biggest upgrade to the Android yet. It’s going to have a radical new design and it’s going to be used beyond the mobiles, plus voice is going to be a major input source. Google has not yet revealed much about Android L, but it’s sure that Android L will bring sweeping changes to Android’s UI, important performance and security enhancements and a handful of new user facing features. Read on to know more about features coming in the next version of Android.
Material Design
            The big news for Android L is the change to the way it looks and it’s going well beyond the mobile phone to the tablets, TV screen, Watch and even the car. The new material design is strange because it follows the current trend on moment, but it is heavily based on making every animation, every ripple, every shadow look real which is something that most brands are shying away from, which means that there will be shadow gradients, 3D tiles that slides over one another and most importantly access for developers to use this for themselves in their apps.
            The home, back and multi-tasking window buttons on Android have been refined too, Roboto font has been updated too. So everything from watch to TV to phone looks the same. Altogether this is a massive step towards a cleaner, more intuitive-looking version of Google’s mobile platform.
Notifications and Lock screen
              Notifications on Android L are getting an overhaul, so only the more relevant information about your app being presented. The notification panel being merged with lock screen so you can see what is going on as you pick up the phone and a simple swipe up takes you into the phone. Android L will also learn for you, working out when you look at and interact with more often priorities that notification.
            Another big change is that notifications will flow over the screen at the top-get a call when you are playing a game and it will pop up at the top, asking if you want to take it or not. This will likely be the same with messages etc too. The lock screen is getting smarter too – if you have got a specific location setup, or a wearing a Bluetooth device, the phone will recognize you and unlock without your pin. Move away or take your watch off and you will need to tap or swipe in a code when you unlock- or you can use even your voice as well.

Interlocking Apps
          Google wants your apps to be able to talk to one another – it used the example of searching for a place, only to serve up in Google earth, which is where it is originally was being looked at. The ideas goes much deeper as chrome browsing has a separate API that other apps can take advantage of, so if you click a link to book a table in the browser you will be taken to something like open table directly rather than the mobile site
Project Volta
Google got some new tricks to help you get most out of your mobile phone’s battery in Android L under the banner of project Volta. This feature allows the developers to measure the impact of specific activities on a device’s battery life. The new job scheduler feature allows developers to optimize power consumption in apps. It can also be used to schedule battery-intensive tasks like downloading updates for when a phone is on it’s charger. On top of that Android L adds a new battery saver mode which can be used to clock down the CPU, limit the screen refresh rate and cut down background data.
New Chrome Experience
            The Android version of Google’s chrome browser has been given the Material Design treatment. Google search results with cards for knowledge graph results seamlessly fill the screen and animate just like any area of system UI. Chrome also integrates with recent apps switcher in Android L, allowing you to easily see all your tabs by pressing the recent apps software key.
Enterprise Feature
            In a surprise announcement at the Google I/O keynote, Google revealed that Samsung had contributed its Knox software back to the Android code base and it will be making its debut in Android L’s “Android at work” feature. Android at work lets enterprise users keep corporate apps siloed away from personal stuff on their devices, an extra layer of security for work stuff and extra privacy for personal content.
            Android L is a work in progress preview at present and is not expected to start hitting devices as a finalized update until later in this year. However Google released preview system images for nexus5 and nexus7 n the June 26th. So developers and Android enthusiasts can give it a try now!!!.

Goutham Venugopal

S2 MCA

August 7, 2014

നിറസന്ധ്യ

   
എന്തിനോവിരഹാർദ്രയായ്
തേങ്ങിനിൽക്കുംനിറസന്ധ്യേ
മിഴികളിൽനിറയുമോ
അകലുമീഓർമ്മകൾ
നിന്റെപീലിത്തുബ്ബിതിൽ
നിന്നുപുലരിയുംകൊഴിയവെ
നിന്റെജന്മസംഗീതമീ
ഹൃദയതന്ത്രിയിൽകുളിരവെ
അരികിൽനിൻപ്രകാശവും
അരിയശോഭയുംബാക്കിയായ്
നിന്റെമുന്നിലണയുന്നുവോ
ഇരുളിൻനിഴലാംരജനിയും
നിന്റെയരുണിമയെന്നുമീ-
ഉള്ളിൽനോവായ്തേങ്ങവെ
വിടപറയുവാൻനീയൊരുങ്ങിയൊ
നിറമേഴുംഓർമ്മകൾബാക്കിയായ്...

Aswathy A Anil

S2 MCA

3 വര്‍ഷത്തെ Degree

3 വര്ഷത്തെ Degree പഠനത്തിനുശേഷംവളരെസന്തോഷത്തോടെയാണ്ഞാനവളെപി.ജി.യ്ക്ക്ഒന്നിച്ച്പഠിക്കാന്കുടെകുട്ടിയത്.അപ്രതീക്ഷിതമായിഎന്റെറൂംമേറ്റായിവന്നപ്പോഴുംഞാന്സന്തോഷിച്ചു

ഇരുട്ടിനെപ്രണയിക്കുന്നഅവള്ക്ക്ഞങ്ങളിട്ടപേര് 'ഡ്രാക്കുള' എന്നാണ്ഇരുട്ടില്നിന്ന്വെളിച്ചത്തില്വന്നലോ 'മണ്ടത്തരങ്ങളുടെഘോഷയാത്രയും'.വിത്യസ്തമാർന്ന 'താമരക്കാട്‌ ' ഭാഷാശൈയ്ലിഅവളെമറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന്വേറിട്ട്നിര്ർത്തുന്നഒരുസ്പെഷ്യാലിറ്റിആയിരുന്നു [etc, വന്നം(വരണം),പാം(പോകാം)]

ഞങ്ങള്ക്കിടയിലെട്യൂബ്ലൈറ്റണുഅവള്‍.കത്തിയാലോ, പിന്നെകെടാനാവുംബുദ്ധിമുട്ട്.അങ്ങനെചെറിയആളുംവലിയമണ്ടത്തരങ്ങളുമായ്അവളുംഞാനുംഒന്നിച്ച്താമസിക്കുന്നു


Aswathy P.R

S2 MCA